Prudent Foundation Head Office
H-4, Hitesh Malik Complex, Post Office Ln, Masudpur Village, Sector B, Vasant Kunj, New Delhi, Delhi 110070

Prudent Foundation Staff
Details of Trustees
1. Ravi Prakash
    President
2. Om Prakash Giri
    Treasurer
3. Dinesh Upadhaya
    Warden
Prudent Foundation
1. Name : Sachin Kumar Ojha
    Secretary
2. Tauheed Usmani
    Assistant program officer
3. Rajshekhar
    Assistant program officer

Name of the social workers
Sachine Kumar Ojha
Tauheed Usmani
MD Zeeshan
Surya Bhushan Panedy
Vandana Kaul
Madan Mohan Suman (Advocate)
Dhermendra Prakash
Harish Kumar (Legal Advisor)
Mohd Saif

Name of the social workers
M. P. singh
Sandhya subhas Mane
Ram Deshraj Shekhri
Surmani Kumar
Manoj Sahu
Viral Vyash
Rajendra Prasad Agrawal
G. K. Kohli
Dilip K Yadav